Aydınlatma Beyanı 2020-10-20T15:18:33+00:00

Aydınlatma Beyanı

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla MC BAŞARAN OTELCİLİK VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ (BODRUM-RAMADA) tarafından hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği: İnternet sitemizdeki iletişim formu aracılığıyla bize ileteceğiniz ad, soyad, e-posta, telefon numarası verileriniz ve bize göndereceğiniz mesaj içeriği, talep ve şikayetlerin takibi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve tarafınıza dönüş yapılabilmesi amaçlarıyla işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi: Kişisel verileriniz, tarafınızca internet sitemizdeki iletişim formunda beyan ettiğiniz verilerin kaydedilmesi suretiyle elektronik ortamda, otomatik yollarla elde edilmekte ve işlenmektedir. Kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki dayanağı; Şirketimizin meşru menfaatleridir.

Kişisel Verileriniz ile İlgili Haklarınız

Şirketimize başvuruda bulunarak aşağıda belirtilen konulara ilişkin talepte bulunabilirsiniz: Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme; Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınızla ilgili başvurularınızı, fiziksel ortamda  Kavaklı Sarnıç Caddesi, 1531 Sokak, No:4 Bitez 48470 Bodrum / Muğla / Türkiye  adresine veya elektronik ortamda mcbasaranotel@hs01.kep.tr adresine gönderebilirsiniz.