Çalışan Adayı Aydınlatma Beyanı 2020-10-21T06:09:02+00:00

Çalışan Adayı Aydınlatma Beyanı

MC BAŞARAN OTELCİLİK VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ (BODRUM-RAMADA)  olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine ve hukuka uygun şekilde işlenmesine azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uygun olarak işlenmesine ve korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu sorumluluğumuzun bilinciyle KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

İşlenen kişisel verileriniz

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz kategorik olarak aşağıda gösterilmiştir:

Kimlik (ad soyad, anne – baba adı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, kimlik kartı bilgileri  gibi)

İletişim (adres no, e-posta adresi, iletişim adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), telefon no gibi)

Özlük (özgeçmiş bilgileri,  gibi)

Mesleki Deneyim (diploma bilgileri, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, transkript bilgileri gibi)

Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği

Özgeçmişinizde bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı ve stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi ve insan kaynakları süreçlerinin planlanması amaçlarıyla işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, tarafınızca özgeçmiş bilgilerinizin e-posta yoluyla gönderilmesi veya kariyer internet sayfaları aracılığıyla elektronik ortamda, otomatik yollarla elde edilmekte ve işlenmektedir. Kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki dayanağı, KVK Kanunu’nun 5’inci maddesi uyarınca, Şirketimizin meşru menfaatleridir.

Kişisel Verileriniz ile İlgili Haklarınız

Şirketimize başvuruda bulunarak şu konulara ilişkin talepte bulunabilirsiniz: Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme; Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınızla ilgili başvurularınızı, fiziksel ortamda Kavaklı Sarnıç Caddesi, 1531 Sokak, No:4 Bitez 48470 Bodrum / Muğla / Türkiye  adresine, elektronik ortamda  mcbasaranotel@hs01.kep.tr  adresine gönderebilirsiniz. Ayrıca Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Başvuru Formu’nu http://ramadaresortbodrum.com adresinden doldurarak haklarınızla ilgili başvuruda bulunabilirsiniz.