Üçüncü Taraflar Aydınlatma Beyanı 2020-10-21T06:17:46+00:00

Üçüncü Taraflar Aydınlatma Beyanı

MC BAŞARAN OTELCİLİK VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ (BODRUM-RAMADA) olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine ve hukuka uygun şekilde işlenmesine azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uygun olarak işlenmesine ve korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu sorumluluğumuzun bilinciyle KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

İşlenen kişisel verileriniz

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz kategorik olarak aşağıda gösterilmiştir:

  • Kimlik (ad soyad, Tc.no,Araç plaka gibi)
  • İletişim (adres no, e-posta adresi, iletişim adresi, , telefon no gibi)
  • Hukuki İşlem (adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler,)
  • Müşteri İşlem (gerçekleştirilen işlem ve tarihi ,talep, şikayet gibi)
  • Finans (banka hesap bilgileri gibi)

Kİşisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet satışı ve satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerin yürütülmesi amaçlarıyla işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, tarafınızca beyan edilen verilerin kaydedilmesi veya verilen kartvizitlerin saklanması suretiyle fiziki ortamda, otomatik olmayan yollarla ve internet sitenizde alenileştirdiğiniz bilgilerinizin kaydedilmesi veya tarafınızca gönderilen e-postalar aracılığıyla, otomatik yollarla elde edilmekte ve işlenmektedir. Kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki dayanakları; KVK Kanunu 5’inci maddesi uyarınca, Şirketimizle aranızdaki iş faaliyetlerine yönelik sözleşmelerin kurulması veya ifası sebebiyle kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması ve Şirketimizin meşru menfaatleridir.

Kişisel Verileriniz ile İlgili Haklarınız

Şirketimize başvuruda bulunarak aşağıda belirtilen konulara ilişkin talepte bulunabilirsiniz: Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme; Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınızla ilgili başvurularınızı, fiziksel ortamda  Kavaklı Sarnıç Caddesi, 1531 Sokak, No:4 Bitez 48470 Bodrum / Muğla / Türkiye    adresine, elektronik ortamda  mcbasaranotel@hs01.kep.tr  adresine gönderebilirsiniz. Ayrıca Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Başvuru Formu’nu  http://ramadaresortbodrum.com/ adresinden doldurarak haklarınızla ilgili başvuruda bulunabilirsiniz.